Toolkit 2021

{tab title=”Over deze toolkit” color_inactive_handles=”true” outline_handles=”true” outline_content=”false” alignment=”left”}

Over deze toolkit

Deze toolkit is bedoeld voor zorgmedewerkers, vrijwilligers, leidinggevenden, opleiders,beleidsmedewerkers, managers en anderen die in hun organisatie in de zorgenwelzijnssector (meer) aandacht willen besteden aan seksuele en genderdiversiteit,aan (oudere) lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender- enintersekse personen (LHBTI). Het gaat dan niet alleen om LHBTI-cliënten/bewonersen hun partners, familie en naasten, maar ook om medewerkers en vrijwilligers die LHBTI zijn.

Deze toolkit is een vernieuwde, herziene uitgave van de Toolkit Roze 50+ van 2014. Gebaseerd op een onderzoek onder Roze 50+ ambassadeurs (juni 2018) en opervaringen van betrokken trainers, adviseurs en gebruikers is de toolkit aangepast. Ook de aanbevelingen uit 2016 naar aanleiding van de interventiebeschrijving van de Roze Loper voor de databank Effectieve sociale interventies (www.movisie.nl/interventie/roze-loper) zijn meegenomen. Deze nieuwe toolkit sluit zo beter aan bijde wensen en behoeften van gebruikers, de aanbevelingen voor de interventiebeschrijvingen bij de thema’s van de Roze Loper Scan© en de Roze Loper. Toolkit rozeloper

 

Toolkit en relatie met Roze Loper en Roze Loper Scan©

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van LHBTI personen in zorgenwelzijnsinstellingen te bevorderen. De Roze Loper bestaat uit een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Cliënten/bewoners voelen zich na een traject meer gezien, voelen zich veilig in hunseksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden inwoonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking,welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

De Roze Loper Scan© is een lijst met stellingen waarmee organisaties kunnen inventariserenin hoeverre zij al dan niet voldoende aandacht besteden aan seksueleen genderdiversiteit. De stellingen gaan over bewustwording, openheid en respect, empowerment en passende aandacht, en privacy en veiligheid. De suggesties uit deze toolkit sluiten aan op deze thema’s zodat organisaties die aan een of meer van deze aspecten meer aandacht willen besteden gerichter relevante mogelijkheden kunnen selecteren. Zie voor meer informatie over de Roze Loper en de Roze LoperScan©: www.rozezorg.nl

Deze toolkit is samengesteld in opdracht van Roze 50+ door Herman Boers, namens Vilans kenniscentrum langdurende zorg. Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO en COC om de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI-ouderen te vergroten. Mail voor vragen of suggesties aan info@roze50plus.nl

{tab Waarom aandacht voor sexuele en genderdiversiteit}

Waarom aandacht voor seksuele en genderdiversiteit

In de zorg- en welzijnssector is steeds meer aandacht voor diversiteit. Vaak richt deze zich op multiculturele of religieuze diversiteit. Aandacht voor seksuele en gen-derdiversiteit is minder vanzelfsprekend of niet aanwezig. Het gaat dan vooral om aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen.

Seksuele en genderdiversiteit gaat over diversiteit in seksuele voorkeuren en iden-titeiten. Concreet gaat dit over de ruimte die er is voor homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender en intersekse personen om zichzelf te zijn, open te zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit en de houding van bewoners/cliënten en zorgverleners/vrijwilligers tegenover LHBTI personen. Het gaat ook over een open en tolerante sfeer binnen de organisatie, beschikbaarheid van informatie en hulp voor bewoners/cliënten, en over kennis en vaardigheden van zorgverleners en vrijwilligers.

Als je mensen gelijk wilt behandelen, moet je dat op verschillende manieren doen
Veel organisaties stellen: ‘Wij maken geen onderscheid’ of ’Bij ons is iedereen welkom’. Door geen onderscheid te (willen) maken worden echter de specifieke wensen, vragen, behoeften of problemen van individuele cliënten/bewoners – in dit geval LHBTI personen – niet of onvoldoende gezien, herkend en erkend. Terwijl zo ongeveer 5% van de bevolking LHBTI is…

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel Nederlanders steeds positiever staan tegen-over LHBTI personen. Daarnaast krijgen zij vaak toch ook te maken met negatieve reacties en discriminatie of uitsluiting, ook in de zorg- en welzijnssector. LHBTI personen zijn vaker slachtoffer van een misdrijf dan hetero’s. Negatieve reacties op LHBTI hebben invloed op hun welzijn en de gezondheid van LHBTI personen. Zij kennen vaak meer (met name psychische) gezondheidsproblemen zoals depressie of verslaving. Ook hebben LHBTI personen vaak andere en kleinere sociale netwerken dan de meeste hetero’s: zij kunnen of willen niet altijd terugvallen op kinderen, familie of buren. Met name oudere LHBTI personen lopen daardoor meer risico op eenzaam-
heid. Zie voor meer informatie www.movisie.nl/lhbti-emancipatie.

Niet omdat ik anders wil zijn, maar omdat ik mezelf wil zijn.
Heteronormativiteit speelt ook een rol in de aandacht voor seksuele en gender-diversiteit: veel bestuurders, managers, zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn zich onvoldoende bewust van de aanwezigheid van LHBTI personen in hun organisatie. Voor een deel speelt de ‘onzichtbaarheid’ van LHBTI personen daarin ook een rol: door de negatieve ervaringen (uit het verleden én heden) durven veel mensen niet uit te komen voor hun seksuele of genderidentiteit, ook al zeggen zorgverleners en hun managers daar open voor te staan en er geen problemen mee te hebben. Voor veel oudere (en ook veel bi-culturele) LHBTI personen komt daarbij nog dat zij zijn opgegroeid in een maatschappij waarin homoseksualiteit een taboe, zonde, ziekte of misdrijf was of is, waardoor zij niet open over hun leven, hun gevoelens en hun relaties durven te zijn. Het ‘uitkomen voor wie je bent’ en spanning rondom acceptatie, het behoren tot een minderheid of te maken krijgen met pesten of discriminerend gedrag heeft zowel psychische als sociale gevolgen, vaak ook op langere en op latere termijn. Daarom is en blijft specifieke aandacht voor LHBTI personen noodzakelijk. Zodat ook zij – net als iedereen – zich écht welkom en veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn.

{tab Hoe kunt u deze toolkit gebruiken}

Hoe kunt u deze toolkit gebruiken

Deze toolkit bevat informatie en suggesties om op verschillende manieren (meer) aan-dacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. Het betreft mogelijkheden om de aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen te agenderen, te versterken, te implementeren en te borgen. De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI (‘roze’) ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis, woon-zorgcentrum of ziekenhuis, door een welzijnsorganisatie of thuis.

Om aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit is het organiseren van een of meer ‘losse’ activiteiten minder zinvol en weinig effectief. Een samenhangende en een organisatie-brede aanpak komen succesvolle aandacht voor LHBTI personen ten goede. De aanpak slaagt alleen als het door de hele organisatie wordt gedragen en niet op de schouders van één persoon rust. Samenhang in activiteiten, continuïteit, samenwerking en langetermijnvisie zijn van belang, net als inbedding in het beleid en de dagelijkse praktijk. Deze toolkit biedt suggesties voor een samenhangende, gevarieerde aanpak zodat de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit zowel in de praktijk als beleidsmatig versterkt en geborgd kan worden.

Met enige creativiteit zijn de genoemde suggesties ook voor jongere LHBTI personen en in andere settingen, als organisaties voor mensen met een beperking en de GGZ, geschikt. Specifiek voor de gehandicaptenzorg is de Instrumentenbox seksuele diversiteit ontwikkeld. Zie www.kennispleingehandicaptensector.nl

{tab Wat vindt u in deze toolkit?}

Wat vindt u in deze toolkit?

Deze toolkit bevat verschillende mogelijkheden om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties te vergroten. De mogelijkheden zijn onderverdeeld in ‘informatie’ en ‘activiteiten’.

  • Informatie bevat een overzicht van (verwijzingen naar) relevante (achter-grond-)informatie, literatuur, goede praktijkvoorbeelden en sites over (vooral) LHBTI ouderen. Deze informatie kan gebruikt worden voor de onderbouwing van een LHBTI inclusief beleid, voor deskundigheidsbevordering of om bepaalde activiteiten inhoudelijk voor te bereiden.
  • Activiteiten zijn mogelijkheden om in te zetten voor of met groepen be-woners, cliënten, hun familie en vriend(inn)en, medewerkers of vrijwilligers. Dat kan variëren van allerlei vormen van amusement tot deskundigheids-bevordering. Sommige activiteiten kunnen voor meerdere doelen ingezet worden. De meeste activiteiten vragen voorbereidingstijd en er zijn kosten aan verbonden.

Overzicht
De geboden mogelijkheden zijn gecategoriseerd volgens de stellingen uit de Roze Loper Scan. Op basis van de uitkomsten van die scan kunnen een of meer moge-lijkheden uit deze toolkit ingezet worden om de scores op een of meer aspecten te verbeteren. De toolkit kan ook gebruikt worden om na een (her)audit voor de Roze Loper inhoud te geven aan de aanbevelingen die naar voren komen. Door een of meer mogelijkheden uit deze toolkit in te zetten, zorgt u voor betere uitkomsten van een volgende audit.

Toolkit bewustwopenhrespect

 

Bewustwording, openheid en respect:

• de organisatie is bekend met LHBTI cliënten/bewoners
• de organisatie informeert (nieuwe) cliënten/bewoners en hun naasten bij de kennismaking en intake over LHBTI-inclusie/seksuele en genderdiversiteit
• medewerkers worden gestimuleerd om op het gebied van diversiteit een voortrekkersrol te ambiëren
• de communicatie (zowel intern als extern) is LHBTI-inclusief
• er is sprake van specifiek LHBTI-inclusief beleid

 

 

Toolkit empowerm

Empowerment en continue passende aandacht:

• aandacht voor seksuele en genderdiversiteit binnen de organisatie
• activiteiten die georganiseerd worden rondom het LHBTI thema
• informatie omtrent ontmoetingsmogelijkheden voor LHBTI personen
• beschikbaarheid van mensen en middelen voor LHBTI-inclusie
• LHBTI-inclusief personeelsbeleid en toetsing bij cliënten/bewoners daarover

 

Toolkit privacy

 

 

 Privacy en veiligheid:

• gedragsregels/protocollen tegen pesten en uitsluiting en monitoring daarvan
• mogelijkheden voor cliënten om eventueel ongenoegen anoniem kenbaar te maken
• klachtenprocedure en regelingen

 

 

{tab Informatie}

Informatie

Bewustwording
Openheid &
Respect  

Toolkit bewustwopenhrespect

 

 

INFORMATIE 

Voor bewoners

en netwerk

Voor medewerkers

en Vrijwilligers

Voor organisatie

en beleid 

{modal article=”234″}Cijfers en Onderzoek{/modal}   X X
{modal article=”235″}Hoe ondersteun je LHBT ouderen?{/modal}    
{modal article=”236″}Artikel Roze Salons{/modal}   X X
{modal article=”237″}Stormachtig Stil{/modal}  X X  
{modal article=”238″}Nieuwe Namen{/modal}  X X  
{modal article=”239″}Roze Levensverhalen{/modal}  X X  
{modal article=”240″}Het Genderdoeboek{/modal}  X  
{modal article=”241″}Regenboogtaaltips{/modal}    X
{modal article=”242″}Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis{/modal}      X
{modal article=”243″}Goed praktijkvoorbeeld: informatie{/modal}    X  
{modal article=”244″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze amassadeur{/modal}  X X X
{modal article=”245″}Goed praktijkvoorbeeld: zichtbaarheid{/modal}  X X X
{modal article=”246″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze Loper{/modal}      
{modal article=”247″}Goed praktijkvoorbeeld: stappenplan Roze Loper{/modal}      X
{modal article=”248″}Interventiebeschrijving De Roze Loper{/modal}      X
{modal article=”250″}Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg{/modal}      
{modal article=”251″}Stappenplannen professionele aandacht{/modal}      
{modal article=”252″}Documentaires{/modal}      X
{modal article=”253″}Websites{/modal}   X

 

Empowerment
en continue passende
aandacht:

Toolkit empowerm

 

 

INFORMATIE 

Ontmoeting voor LHBT personen

Activiteiten over/voor LHBT

Introductie nieuwe medewerkers

 

Deskundigheids-,
bevordering

{modal article=”234″}Cijfers en Onderzoek{/modal}        
{modal article=”235″}Hoe ondersteun je LHBT ouderen?{/modal}        
{modal article=”236″}Artikel Roze Salons{/modal}  X X    
{modal article=”237″}Stormachtig Stil{/modal}      
{modal article=”238″}Nieuwe Namen{/modal}      
{modal article=”239″}Roze Levensverhalen{/modal}      
{modal article=”240″}Het Genderdoeboek{/modal}    
{modal article=”241″}Regenboogtaaltips{/modal}      
{modal article=”242″}Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis{/modal}     X
{modal article=”243″}Goed praktijkvoorbeeld: informatie{/modal}        
{modal article=”244″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze amassadeur{/modal}      X  
{modal article=”245″}Goed praktijkvoorbeeld: zichtbaarheid{/modal}        
{modal article=”246″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze Loper{/modal}        
{modal article=”247″}Goed praktijkvoorbeeld: stappenplan Roze Loper{/modal}        
{modal article=”248″}Interventiebeschrijving De Roze Loper{/modal}        
{modal article=”250″}Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg{/modal}        
{modal article=”251″}Stappenplannen professionele aandacht{/modal}        X
{modal article=”252″}Documentaires{/modal}        X
{modal article=”253″}Websites{/modal}  X X  X 

 

PRIVACY

VEILIHEID

Toolkit bewustwopenhrespect

 

INFORMATIE

Meldingen

Beleid

{modal article=”234″}Cijfers en Onderzoek{/modal}    
{modal article=”235″}Hoe ondersteun je LHBT ouderen?{/modal}    
{modal article=”236″}Artikel Roze Salons{/modal}    
{modal article=”237″}Stormachtig Stil{/modal}    
{modal article=”238″}Nieuwe Namen{/modal}     
{modal article=”239″}Roze Levensverhalen{/modal}    
{modal article=”240″}Het Genderdoeboek{/modal}    
{modal article=”241″}Regenboogtaaltips{/modal}    
{modal article=”242″}Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis{/modal}  X  
{modal article=”243″}Goed praktijkvoorbeeld: informatie{/modal}  
{modal article=”244″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze amassadeur{/modal}  
{modal article=”245″}Goed praktijkvoorbeeld: zichtbaarheid{/modal}  
{modal article=”246″}Goed praktijkvoorbeeld: Roze Loper{/modal}    
{modal article=”247″}Goed praktijkvoorbeeld: stappenplan Roze Loper{/modal}    
{modal article=”248″}Interventiebeschrijving De Roze Loper{/modal}    
{modal article=”250″}Genderidentiteit en seksuele diversiteit in de ouderenzorg{/modal}    
{modal article=”251″}Stappenplannen professionele aandacht{/modal}    
{modal article=”252″}Documentaires{/modal}    
{modal article=”253″}Websites{/modal}  X

 

 

{tab Activiteiten}

Activiteiten

Bewustwording
Openheid &
Respect  

Toolkit bewustwopenhrespect

 

 

Activiteiten 

Voor bewoners

en netwerk

Voor medewerkers

en Vrijwilligers

Voor organisatie

en beleid 

{modal article=”254″}Adviesgesprek Roze 50+{/modal}     X
{modal article=”255″}Voorlichting professionals en bewoners{/modal}  X  
{modal article=”256″}Deskundigheidsbevordering: trainingen{/modal}      
{modal article=”257″}Deskundigheidsbevordering: onlinetrainingen{/modal}      
{modal article=”258″}Workshop Oudere transgenderpersonen en hun zorg(en){/modal}      
{modal article=”259″}’Activiteiten met een roze randje’{/modal}  X X  
{modal article=”260″}De regenboogvlag{/modal}    
{modal article=”261″}De Regenboogquiz{/modal}  X  
{modal article=”262″}Tour d’Amour{/modal}  X  X  
{modal article=”41″}Aal goud?… elk en ain zichzulf?!{/modal}  X  X X
{modal article=”264″}Wie van de drie{/modal}  X X  
{modal article=”265″}Stijldansdemonstratie door een herenpaar{/modal}  X X  
{modal article=”266″}Vertelvoorstellingen{/modal}  X  X  
{modal article=”267″}Roze in beeld{/modal}  X X  
{modal article=”268″}Wat Nou Oud?{/modal}  X X  
{modal article=”269″}Roze Cast{/modal} X X  
{modal article=”270″}Films{/modal} X X  
{modal article=”271″}Foto-exposities{/modal} X X  
{modal article=”272″}Muzikale optredens{/modal} X  
{modal article=”273″}Koren{/modal} X X  

 

Empowerment
en continue passende
aandacht:

Toolkit empowerm

 

 

Activiteiten

Ontmoeting voor LHBT personen

Activiteiten over/voor LHBT

 

Introductie nieuwe medewerkers

 

Deskundigheids-,
bevordering

{modal article=”254″}Adviesgesprek Roze 50+{/modal}        
{modal article=”255″}Voorlichting professionals en bewoners{/modal}    X    
{modal article=”256″}Deskundigheidsbevordering: trainingen{/modal}     X X
{modal article=”257″}Deskundigheidsbevordering: online trainingen{/modal}     X
{modal article=”258″}Workshop Oudere transgenderpersonen en hun zorg(en){/modal}        
{modal article=”259″}’Activiteiten met een roze randje’{/modal}    X  
{modal article=”260″}De regenboogvlag{/modal}  X      
{modal article=”261″}De Regenboogquiz{/modal}      
{modal article=”262″}Tour d’Amour{/modal}   X  
{modal article=”263″}Mindmix{/modal}   X    
{modal article=”264″}Wie van de drie{/modal}   X    
{modal article=”265″}Stijldansdemonstratie door een herenpaar{/modal}   X    
{modal article=”266″}Roze in beeld{/modal}   X    
{modal article=”267″}Wat Nou Oud?{/modal}   X    
{modal article=”268″}Roze Cast{/modal}   X    
{modal article=”269″}Films{/modal}   X    
{modal article=”270″}Foto-exposities{/modal}   X    
{modal article=”271″}Muzikale optredens{/modal}   X    
{modal article=”272″}Koren{/modal}      

 

PRIVACY

VEILIHEID

Toolkit bewustwopenhrespect

 

ACTIVITEITEN

Meldingen

Beleid

{modal article=”254″}Adviesgesprek Roze 50+{/modal} x x
{modal article=”255″}Voorlichting professionals en bewoners{/modal}     
{modal article=”256″}Deskundigheidsbevordering: trainingen{/modal}     
{modal article=”257″}Deskundigheidsbevordering: online trainingen{/modal}     
{modal article=”258″}Workshop Oudere transgenderpersonen en hun zorg(en){/modal}     
{modal article=”259″}Activiteiten met een roze randje{/modal}     
{modal article=”260″}De regenboogvlag{/modal}     
{modal article=”261″}De Regenboogquiz{/modal}     
{modal article=”262″}Tour d’Amour{/modal}     
{modal article=”263″}Mindmix{/modal}     
{modal article=”264″}Wie van de drie{/modal}     
{modal article=”265″}Stijldansdemonstratie door een herenpaar{/modal}     
{modal article=”266″}Roze in beeld{/modal}     
{modal article=”267″}Wat Nou Oud?{/modal}     
{modal article=”268″}Roze Cast{/modal}     
{modal article=”269″}Films{/modal}     
{modal article=”270″}Foto-exposities{/modal}     
{modal article=”271″}Muzikale optredens{/modal}     
{modal article=”272″}Koren{/modal}     

 

{/tabs}

Spread the love
Campagne Roze50+

Roze50+ zoekt ambassadeurs, interesse klik hier